Proudrace is a contemporary brand founded by Patrick Bondoc (Industrial Designer) and Rik Rasos (Creative Director). Growing up in the Philippines a country that is a melting pot of  different cultures. It became an influence that built the brands distinct character. Rooted in the city’s underground scene Proudrace is about working up a full wardrobe based on existing silhouettes and re-working them into a new context. Distortions and approximations is constantly seen in their designs. It's a play on oversized proportions, materials and off-beat references infusing humor into conceptual, contemporary expressions. The brands distinct style landed them in Vogue Talents and Highsnobiety’s Under The Radar designers. With a singular vision Proudrace continues to produce with local artisans to present forward thinking collections globally.


Proudraceは、Patrick Bondoc(インダストリアルデザイナー)とRik Rasos(クリエイティブディレクター)によって設立された現代的なブランドです。フィリピンで異なる文化のるつぼである国で育ちます。それはブランドを異なるキャラクターにした影響となりました。街の地下シーンに根ざしたProudraceは、既存のシルエットを基にしたフルワードローブを作り上げ、それらを新しい文脈に作り直すことを目的としています。デザインには歪みや近似が常に見られます。それは特大のプロポーション、素材、そしてオフビートの参考文献を題材にした遊びで、ユーモアを概念的で現代的な表現に組み入れています。ブランドの異なるスタイルは、Vogue TalentsHighsnobietyUnder The Radarデザイナーにそれらを上陸させました。ユニークなビジョンを持って、Proudraceは地元の職人と一緒にプロデュースし続け、世界中で先を見越したコレクションを発表します


Ang Proudrace ay itinatag ni Patrick Bondoc (Industrial Designer) at Rik Rasos (Creative Director). Parehong lumaki sa Pilipinas, isang bansa na mayroong iba't ibang kultura. Isang natataning katangian at impluyensya upang mabuo ang Proudrace. Nagsimula sa underground na eksena ng lungsod. Ang Proudrace ay tungkol sa paggawa ng buo at kumpletong  kadamitan batay sa mga traditional na korte ng damit  upang mabuo ito bilang isang makabagong konteksto. Ang inspirasyon na  ito ay patuloy na nakikita sa kanilang mga disenyo. Madalas na makikita sa disenyo ng Proudrace ang mga maluluwag  na sukat  ng damit, mga kakaibang materyales at pang araw araw na baro ng mga tao. Dahil dito sila ay napabilang sa Vogue Talents ng Vogue Italia at Under The Radar Designers ng Highsnobiety. Patuloy ang Proudrace sa pag buo ng mga damit  katulong ang mga bihasang Pilipinong mananahi at mangagawa para makabuo ng mga kolekyson na nangunguna sa buong mundo.

CONTACT

INFO@PROUDRACE.COM

INSTAGRAM

@proudrace

PROUDRACE EST. 2012

Make a free website with Yola